Beroepsgebonden gehooraandoeningen

Het aantal beroepsziektemeldingen van gehoorschade is iets afgenomen. Doordat er nog geen systematisch onderzoek gedaan wordt, is het niet waarschijnlijk dat deze aantallen het werkelijke optreden van beroepsslechthorendheid weergegeven. Communicatie en andere auditieve eisen zijn ook belangrijk in lawaaiige beroepen, waardoor het dragen van gehoorbescherming niet altijd consequent gebeurt. Daarom is de zogenaamde bronbestrijding zo belangrijk, zoals lawaaiarme machines of hulpmiddelen. Hinder van lawaai of omgevingsrumoer levert bijkomende klachten op zoals verlies van energie en concentratie. Vooral mensen met gehoorklachten zoals slechthorendheid en tinnitus (‘oorsuizen’) krijgen deze klachten.

Conclusies

  • Wettelijk verplicht gehooronderzoek wordt onvoldoende uitgevoerd
    Het wettelijk verplicht systematisch gehooronderzoek in risicoberoepen gebeurt onvoldoende in Nederland. Strikter toezicht kan een prikkel zijn voor meer preventie in bedrijfstakken.
  • Gehoorbescherming moet sluitstuk zijn van aanpak
    Het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen moet het sluitstuk zijn van de aanpak van geluidniveaus op de werkplek. Multidisciplinaire samenwerking tussen veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en bijvoorbeeld werkplekinrichters kan dit verbeteren.
  • Kennis over ontwerpen werkplekken is onvoldoende
  • Er is onvoldoende kennis over het goed ontwerpen van werkplekken in relatie tot taakeisen en individuele gevoeligheid van de werkende.

Meer informatie